Feliratkozás a bejegyzésekre

Ha szeretnél értesülni ennek a blognak az új bejegyzéseiről, akkor iratkozz fel az alábbi űrlapon a Cégiránytű hírlevelére. A hírlevélben olyan megjegyzéseinkről is olvashatsz, amelyek nem nyilvánosak. A hírlevél küldése ingyenes és bármikor leiratkozhatsz, ha már nincs szükséged rá!
(Keresztneved, vagy ahogyan szeretnéd, hogy megszólítsunk)
Név:*
E-mail cím:*
E-mail cím újra:*

2012. szeptember 25., kedd

Cégnév, székhely, cégképviselet, tulajdonosi adatok - bejelentési kötelezettségek

Amennyiben az elkövetkező időszakban változást kell bejelenteni a cégbíróság felé, úgy néhány olyan esetlegesen szükséges módosításról sem szabad megfeledkezni, amit a 2011. évi CXCVII. törvény ír elő.

Érintett adatok:
  • cégnév megfelelőség,
  • a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozat (becsatolandó okirat például:  tulajdoni lap, bérleti szerződés, használatra feljogosító nyilatkozat),
  • a cégtulajdonosok személyes adatainak kiegészítése (születési idő), illetve ha társaság a tulajdonos, akkor az ő cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma,
  • a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzése,
  • kézbesítési megbízottal kapcsolatos adatok (ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel).

A fenti adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adatok első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelező a cégbíróságnak benyújtani.


2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

129. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 99. §-ának hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

  • 3. § (5) A cégnévnek – a (4) bekezdésen túlmenően – egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől.
  • 4. § (3) A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

129. § (2) A Módtv. 101. §-ának hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

7. § (4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerűségéről nyilatkozni köteles.

129. § (3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított 24. § h) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)–b) pontjában, 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, valamint a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24–26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:
(1) Közkereseti társaság esetében
a) a tagok nevét, természetes személy tag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

(2) Betéti társaság esetében
a) a társaság beltagjainak nevét, természetes személy beltag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
b) a társaság kültagjainak nevét, természetes személy kültag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

(3) Korlátolt felelősségű társaság esetében
a) a tagok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is,
e) közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

(4) a) Részvénytársaság esetében
b) Zártkörűen működő részvénytársaság esetében
bc) amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik, a részvényes nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

(6) Egyéni cég esetén
a) a cégtulajdonos nevét, lakóhelyét, születési idejét és anyja születési nevét,

31. §
(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

36.§
(4a) Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek) – külföldi esetében a 30. § (7) bekezdése szerinti – adóazonosító számát. Amennyiben a külföldi nem rendelkezik az illetősége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítóval sem, úgy erre a körülményre utalni kell. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben.

129. §
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módtv.-vel megállapított 7. § (4) bekezdésében (ingatlan használat) és 31. § (2) bekezdésében (kézbesítési megbízott) foglalt okiratok benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módtv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul.

A jelenleg hatályos törvény alapján cégbejegyzésnél, illetve változásbejegyzésnél már követelmény az, amit  a 2011. évi CXCVII. törvény 101. §-ának hatálybalépését megelőzően bejegyzett cégek esetében szükséges meglépni. Bár a törvény a cég nyilatkozatáról beszél és nem az ingatlan tulajdonos nyilatkozatáról, az 1. sz. melléklet által felsorolt kötelezően becsatolandó dokumentumok listájában megtaláljuk a használat jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokiratot is.

A benyújtáshoz ügyvédi közreműködés szükséges. A 129. § (4) felsorolja azokat a tételeket, amelyek a 2011. évi CXCVII. törvény alapján szükséges kötelező módosítások  közül közzétételi költségtérítés, illetve illetékmentességet élveznek. Ennek alapján az ingatlan használatról szóló nyilatkozat, illetve a személyes adatok kiegészítése esetében csak az ügyvédi költséggel kell számolni.


1. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
Azok a mellékletek, amelyeknek hiánya esetén
a cégbejegyzési, illetve a változásbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélküli elutasítására kerül sor

I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:
13.
a) a székhelyhasználat jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat
b) a telephely(ek) használatának jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat
c) fióktelep(ek) használatának jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat.

Az 1. számú melléklet I.13. pontját a 2011: CXCVII. törvény 140. § (13) bekezdése iktatta be.

167. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.

(3) Az 1–5. §, a 6. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 7–31. §, a 33–60. §, a 66. §, a 67. § (1) bekezdés, a 68. §, a 69. § 1–41. és 46–47. pontja, a 70–108. §, a 109. § (2)–(3) bekezdés, a 110–112. §, a 113. § (1) bekezdés, a 114–115. §, a 116. § (2) bekezdés, a 117–136. §, a 137. §, a 139. § (2)–(3) bekezdés, a 140. §, a 141. § a) pontja, c)–h) pontja, j) pontja, a 159–164. § és az 1–7. melléklet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

Kihírdetés: 2011. december 30.,
Magyar Közlöny 164. szám

Népszerű termékeinkből:

Munkaügyi szabályzat minta

Munkaszerződés minta (alkalmazotti)

Vezető tisztségviselő szerződés minta


Nem elég vállalkozni, a vállalkozást szeretni kell és nem elég szeretni, de tudni, tudni kell! Tisztában vagyunk vele, hogy az adótörvények tekintetében senki sem mondhatja magáról el, hogy ő aztán tudja a tutit. Ugyanakkor bízunk benne, hogy bejegyzéseinkkel egy kicsit hozzá tudunk járulni egy-egy jogi csűr-csavar tisztább megítéléséhez, vagy legalábbis átgondolásához. Segítsd te is jogszabály értelmező munkánkat! Ha véleményed, eltérő, vagy megerősítő információd van a témával kapcsolatban, vagy további kérdésed, akkor szólj hozzá a "megjegyzés" fülre kattintva. Kérünk továbbá, hogy értékeld írásunkat az alábbiakban feltüntetett jelölő kockák segítségével.